ANKARA OKULU YAYINLARI
0542 382 74 12
Üye Girişi Kayıt Ol   

Yeni Proje | İSLAM TARİHİ KLASİKLERİ

Tarihin bir döneminde, belli bir muhatap kitleyi esas alarak inen Kur’an, muhatapları tarafından Hz. Peygamber’in önderliğinde tarih sahnesine taşınmıştır. Bu dönemde gösterilen pratikler ve uygulamalar bize hem kurucu metnin anlaşılması yönünde hem de uygulayıcılarının zihin yapısı hakkında bilgiler verecektir.

Ancak bu bilgilerin günümüze nasıl taşındığı da önemli bir konudur. Tarihi süreç içerisinde ne gibi değişikliklerin yaşandığı, değişen sosyal, ekonomik ve siyasi şartların bu taşınma işinde ne gibi etkisinin olduğu şüphesiz araştırılmaya ve incelenmeye muhtaç konulardır.

Bu açıdan biz Ankara Okulu Yayınları olarak, İlk Dönem İslam Tarihi serisiyle Hicri 3. yüzyıla kadar kaleme alınmış ve bize kadar ulaşmış olan kaynaklarımızı Türkçeye çevirip yayınlamayı uygun gördük. Günümüzde yayımlanan bir çok eserin bu kaynaklara atıfla kaleme alındığı düşünüldüğünde bu çevirilerin yapılması bizin açımızdan bir zorunluluk arz etmekteydi.

Amacımız; tarihte nelerin yaşandığını, nelerin düşünülüp tartışıldığını ve bu tartışmaların hangi paradigmalarla yapıldığını ortaya koyan kaynakları okuyucunun istifadesine sunmaktır. Belki de bu, bize daha geniş düşünme imkanı sağlayacak ve olaylara daha sağlıklı yaklaşımlar ve çözümler üretmemize zemin hazırlayacaktır.

Bu projenin hayata geçmesinde editörlüğü üstlenen Sayın Prof. Dr. Mehmet Azimli’ye özellikle teşekkür ederiz. Bunun yanında çevimenlerimizin hakkını ödemek mümkün değil, hepsine teşekkür ederiz. Son olarak, şimdiye kadar son okumalarımızı yapan Kasım Gezen kardeşimize de teşekkür etmeden olmaz.

Tüm okuyucularımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz ve hatalarımızı anlayışla karşılamalarını ümit ederiz.

Umarız yayınladığımız tüm eserlerle ve İslam Tarihi Klasikleri Serisi projesiyle beklentilerimiz boşa çıkmaz ve kültür dünyamıza bizim de bir nebze katkımız olur.

Ankara Okulu Yayınları


İSLAM TARİHİ KLASİKLERİ

Editör: Prof. Dr. Mehmet Azimli

Yayınlananlar (eserlerin üzerine tıklayarak sayfasına gidebilirsiniz)
1. Salim b. Zekvan (70/689), es-Sire (Arapça), çev. Harun Yıldız.
2. İbnü’l-Kelbi (204/820), Kitabu’l-Esnam (Arapça), çev. Beyza Bilgin.
3. Kasım b. Sellam (224/838), Kitabu’l-Emval, çev. Cemalettin Saylık.
4. Zühri (124/741), el-Meğazi (Arapça), çev. Muhammet Nur Akdoğan.
5. İbn Hibban (354/965), es-Siretu’n-Nebeviyye, çev. Harun Bekiroğlu.
6. Ezraki (250/864), Ahbaru Mekke, çev. Yunus Vehbi Yavuz.
7. Ebu Hanife Dineveri (282/895), el-Ahbaru’t-Tıval, çev. Zekeriya Akman, Hüseyin Siyabend Aytemür.
8. İbn Kuteybe Dineveri (276/889), el-İmame ve’s-Siyase, çev. Cemalettin Saylık.
9. İbn Rüsteh (300/912), Kitabu Alaki’n-Nefise, çev. Ali Fuat Eker.
10. Minkari (212/827), Vakatu Sıffin, çev. Cemalettin Saylık.

Çevirisi Teslim Edilenler
11. İbn Ebi Şeybe (230/845), Kitabu’l-Meğazi (Arapça), çev. Ramazan Önal.
12. el-Hayyat (300/912), el-İntisar (Arapça), çev. Metin Yıldız.
13. İbn Adim (660/1262), Buğyetü’t-Taleb fi Tarih-i Haleb, çev. Hayri Alkan.
14. Yahya b. Adem (203/818), Kitabu’l-Haraç (Arapça), çev. Osman Eskicioğlu.
15. Muhammet el-Şeybani (189/803), Şerhu’s-Siyeri’l-Kebir, çev. İbrahim Sarmış, Said Şimşek.
16. İbn Zebale (199/814), Ahbaru’l-Medine, Ezvacu’n-Nebi (Arapça), çev. Fatih Mehmet Yılmaz, Abd. Çırak.
17. İbn Kuteybe Dineveri (276/889), el-Mearif, çev. Hasan Ege, Remziye Ege.

Çevirisi Bitenler
18. İbnu’l-Fakih (290/902), Kitabu’l-Buldan, çev. H. Avni Güllü.
19. Yakubi (294/905), Tarih, çev. Sedat Seçkin Bozkurt.
20. Mağribi (333/944), el-Mihan, çev. Mehmet Kavşut.
21. Mesudi (345/956), et-Tenbih ve’l-İşraf, çev. Mikdat Eser.
22. İbn Habib (245/859), el-Muhabber, çev. Adem Apak-İsmail Güler.

Çevirisi Yapılmakta Olanlar
23. Süleym b. Kays el-Hilali (76/695), es-Sakife, çev. Muhammed Nur Akdoğan.
24. İbn İshak (151/768), Siretü İbn İshak, çev. Selahattin Yıldırım.
25. Mamer b. Raşid (153/770), el-Cami, çev. Ahmet Oğuz.
26. Rebi b. Habib (180/796), Müsned, çev. Fuat Koca, M. Emin Eren.
27. Seyf b. Ömer (180/796), Kitabu’l-Cemel, çev. Sıddık Korkmaz.
28. Ebu Yusuf (182/798), Kitabu’l-Haraç, çev. Murat Peçe.
29. Ebu Yusuf (182/798), Kitabu’l-Asar, çev. Yahya Solmaz.
30. Ebu Yusuf (182/798), er-Reddü ala Siyeri’l-Evzai, çev. İbrahim İlhan.
31. Muhammet el-Şeybani (189/803), Kitabu’l-Hiyel, çev. Saffet Köse.
32. İbnü’l-Kelbi (204/820), Mesalibu’l-Arab, çev. İlyas Uçar.
33. Vakıdi (207/823), Fütuhu’ş-Şam, çev. Sinan Dolayman.
34. İbn Hişam (218/833), es-Siretü’n-Nebeviyye, çev. Cahit Külekçi.
35. Ezdi (231/846), Futuhu’ş-Şam, çev. Ali Dadan.
36. İbn Hayyat (240/854), Tarih, çev. Ömer Sabuncu, Mahmut Sabuncu.
37. İbn Habib (245/859), el-Munemmak, çev. Erhan Kayhan.
38. Cahız (255/869), el-Osmaniyye, çev. Muhammed Nur Akdoğan.
39. İbn Abdülhakem (257/892), Futuhu Mısr ve’l-Mağrib, çev. Mustafa Kılıç.
40. İbn Şebbe (262/876), Tarihu’l-Medineti’l-Münevvera, çev. Şahin Bal, Bilal Abır.
41. İbn Abdulhakem (268/882), Siretü Ömer b. Abdülaziz, çev. Hüseyin Arı.
42. Fakihi (275/888), Ahbaru Mekke, çev. Yunus Vehbi Yavuz.
43. İbn Tayfur (280/893), Kitabu Bağdat, çev. Mustafa Hizmetli.
44. Ebu Zura ed-Dımeşki (281/894), Tarihu Ebu Zura, çev. Edip Akyol.
45. İbn Ebi Davut (316/927), Kitabu’l-Mesahif, çev. Abdülkadir Karakuş.
46. İbn Abdurrabbih (328/940), el-İkdu’l-Ferid, çev. Musa Kazım Yılmaz
47. Cehşiyari (331/942), Kitabu’l-Vüzera ve’l-küttab, çev. Selahattin Polatoğlu, M. Şirin Aladağ.
48. Hemdani (334/945), Sıfatu Cezirati’l-Arab, çev. Cuma Karan.
49. Mesudi (345/956), Mürucu’z-Zeheb, çev. Hüseyin Güneş, Abd. Dilek, Ahmet Yasin Tomakin.
50. Yazarı Meçhul (350/961), Kitabu’l-Uyun ve’l-Hadaik fi Ahbari’l-Hakaik, çev. Saim Yılmaz.
51. Ebu’l-Ferec el-İsfahânî (356/967), Mekatilu’t-Talibiyyin, çev. Cemil Keskin.
52. Hamza Isfehani (360/970), Tarihu Sini Müluku’l-Arz ve’l-Enbiya, çev. Habib Demir.
53. Yazarı Meçhul, Ahbaru’d-Devleti’l-Abbasiyye, çev. Ahmet Nuri Koca.
54. Yazarı Meçhul, Ahbaru’l-Beramika, çev. Zeynep Dağ.

Tüm Kategoriler
Yazarlar

Tüm Yazarlar
Ziyaretçi Sayıları
Online : 3
Bugün : 170
Toplam : 725325
Comodo SSL